Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 1. Veljača 2018.
Općinsko vijeće Općine Kali, na 6. sjednici održanoj dana 23. 01. 2018., donosi:

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kali

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o obustavi postupka

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 2. Listopad 2013.
Obustavlja se  postupak po raspisanom  javnom natječaju za prijam  u službu u Općinu Kali  na radno mjesto komunalnog redara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse, koji je objavljen u «Narodnim Novinama»RH br.: 105/13 od 21. 08. 2013. godine.

Odluka o nerazvrstanim cestama: Šetalište Otrić i ulica dr. Slavka Perovića

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 3. Svibanj 2016.

ODLUKA o nerazvrstanim cestama

 

1.Utvrđuje sa da su

Ulica Šetalište Otrić, a radi se o dijelovima č. zem.12118, 12119, 12124 sve K.o. Kali


Ulica Dr. Slavka Perovića , a radi se o dijelovima č. zem.6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6233, 6237, 6238, 6241, 6242, 6248, 6249, 6250, 6251, 6262, 6273, 6274, 6276, 6277, 6278, 6279, 6280, 6284, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6408/2, 8342 sve u K.o. Kali

 

NERAZVRSTANE CESTE – JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI
neotuđivo vlasništvo OPĆINE KALI

 

ODLUKA: Šetalište Otrić - PDF dokument u prilogu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Suglasnost na cjenik usluga prikupljanja i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 3. Rujan 2018.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med., donosi:
 
Z A K LJ U Č A K
 
1. Daje se suglasnost Trgovačkom društvu Hripa d.o.o. Kali na cjenik usluge prikupljanja i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva s mogućnošću odvoza min. 2X tjedno, od 8. lipnja 2018. godine, koji se nalazi u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio...
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 5. Ožujak 2019.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 7. Lipanj 2016.

Općinski načelnik Duško Vidov, dipl ing., dana 08. 05. 2016. godine donosi

 

ODLUKU
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

 

ODLUKA - PDF dokument u prilogu

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Plan prijma u službu upravnog odjela

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 12. Kolovoz 2013.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine , broj 86/08 i 61/11) i članka 46. stavka 3. točke 14. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali  br. 2/13), općinski načelnik, donosi: PLAN PRIJMA U SLUŽBU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE KALI ZA 2013. GODINU

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Godišnje izvršenje proračuna za 2017.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 15. Lipanj 2018.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o odobravanju sredstava za organizacije civilnog društva na području Općine Kali za 2018. godinu

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 16. Travanj 2018.
Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med, dana 16. 04. 2018. godine, donosi:
 
ODLUKU
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE/SUFINACIRANJE PROGRAMA / PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE KALI ZA 2018. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o imenovanju člana uprave – direktora društva Hripa d.o.o.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 19. Rujan 2017.
ODLUKA
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE – DIREKTORA DRUŠTVA HRIPA d.o.o.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 21. Lipanj 2013.

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne Novine br.: 141/06), Načelnik Općine Kali DUŠKO VIDOV, dipl. ing., donosi: ODLUKU O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 22. Travanj 2016.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 26. sjednici održanoj 14. 01. 2016. godine donosi

 

ODLUKU
o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada,
korisnog i glomaznog otpada
na području OPĆINE KALI ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 24. Srpanj 2013.

Temeljem članka 13.  stavak  9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne Novine» broj 90/11)  objavljuje  da  Općina Kali   ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):


1. RIBARSKA ZADRUGA RIBARSKA SLOGA  KALI, Put Batalaže 23, 23272 Kali,
2. V MARINE  trgovina i servis brodske opreme, Otočka cesta 24, 23272 Kali,
3. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA KALI, Trg Bratski dvor bb, 23272 Kali


Kali, dana  24. 07. 2013. godine

Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna DPU obalnog pojasa mjesta Kali

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 24. Rujan 2018.
Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 87. Zakona o prostornom uređenju («Narodne Novine br.: 153/13, 65/17), te članka 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br.: 02/13 i br.: 6/14, 2/18), Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 9.sjednici održane dana 21.08.2018. godine, donosi
 
ODLUKU
O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
DETALJNOG PLANA UREĐENJA
OBALNOG POJASA MJESTA KALI (DPU)
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Službeni glasnik Općine Kali 01/2018.

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 25. Siječanj 2018.
SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KALI godina XXV Kali, 24. siječnja 2018. broj 1
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 26. Siječanj 2016.
Općinski načelnik Općine Kali donosi:

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U OPĆINI KALI ZA 2016.

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o dodjeli stipendija Općine Kali za akademsku 2017/2018. godinu

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 28. Ožujak 2018.

Temeljem članka 15. Pravilnika o Stipendiranju i odobravanju drugih oblika pomoći učenicima i studentima s područja Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br. 02/10 i 10/14) te zapisnika Jedinstvenog upravnog odjela obavljenom bodovanju studenata od 29.01.2018. godine, Općinski načelnik Marko Kolega, dr. med donosi:


ODLUKU

O DODJELI STIPENDIJA OPĆINE KALI
ZA AKADEMSKU 2017/2018. GODINU
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Važeća Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 29. Lipanj 2018.
zidar_540.jpg
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 18. sjednici održanoj dana 28.03.2011.godine, donosi:
 
ODLUKU
O VREMENSKOM RAZDOBLJU U KOJEM SE NE MOGU GRADITI GRAĐEVINE I IZVODITI GRAĐEVINSKI RADOVI
 
Sve vrste građevinskih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevinskih proizvoda, postrojenja i opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina ne smiju se obavljati na području Općine Kali sve dane u razdoblju od 01. srpnja do zaključno 01. rujna tekuće godine.
 
Izuzeće iz prethodnog stavka čine: ...
 
Cjelovit tekst odluke Općinskog vijeća (SG 01/11) - PDF dokument u prilogu
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Odluka o novčanoj pomoći za novorođeno dijete

Kategorija: Odluke
Objavljeno: 31. Ožujak 2016.

Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 27. sjednici održanoj dana 23. 03. 2016. godine, donijelo je:

 

ODLUKU
O NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENO DIJETE

 

Pravo na isplatu naknade za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti primatelj naknade:
1. Ako je dijete rođeno nakon 1. siječnja 2016. godine,
2. Ako je primatelj naknade državljanin RH , s neprekidnim prebivalištem jednog od roditelja na području Općine Kali najmanje dvije godineprije rođenja djeteta za koje se traži naknada i pet godina nakon sklapanja ugovora iz članka 7. ove Odluke neprekidnog prebivališta na području Općine Kali što važi i za dijete za koje se ostvaruje naknada sukladno ovoj Odluci, te ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Općine Kali,
3. Ako dijete za koje se traži naknada u trenutku podnošenja zahtjeva nije starije od šest mjeseci,
4. Ako je zahtjev za naknadu podnesen u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Visina naknade iznosi kako slijedi:
- za prvo dijete : 5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna)
- za drugo dijete: 7.000,00 kn (slovima: sedam tisuća kuna)
- za treće dijete: 30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna)
- za svako slijedeće: 30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna)

 

Cjeloviti tekst Odluke u prilogu - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)