Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Pravo na pristup informacijama

Objavljeno: 31. Listopad 2019.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).
 
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti, odnosno javnopravno tijelo mora posjedovati U MATERIJALIZIRANOM OBLIKU.
 
Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.
 
Pristup informaciji omogućuje se:
1) objavljivanjem informacija na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti, u Službenom glasniku Općine Kali.
2) objavljivanjem dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću
3) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
- neposrednim davanjem informacije,
- davanjem informacije pisanim putem,
- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
- dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
- na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.
 
Službenik za informiranje Općine Kali
Nives Perin, dipl. iur.

Trg Marnjiva 23, 23232 Kali
Tel: 023/281 802, Mail: opcina.kali@zd.t-com.hr
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
 
- telefonom na broj: 023/281 800, 023/281 802
- telefaksom na broj: 023/281 801
- elektroničkom poštom na adresu: opcina.kali@zd.t-com.hr
- poštom na adresu: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
- usmeno u sjedištu Općine Kali.
 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.
 
Općina Kali ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).
 
Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
 
 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 08.02.2014. Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
 
IZVJEŠĆA - DOKUMENTI ZA PREGLED/PREUZIMANJE
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)