OPĆINA KALI
SLUŽBENE STRANICE
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Natječaji i javni pozivi

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali

24. studenog 2023.

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Temeljem članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.), Načelnik Općine Kali Bruno Mišlov, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali 

1 izvršitelj / izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obvezni  probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Opći uvjeti:

- punoljetnost

- hrvatsko državljanstvo

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Posebni uvjeti:

- sveučilišni diplomski studij prava ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava ili stručni diplomski studij prava;

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i

- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

U službu ne može biti primljena osoba za čiji  prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni ispit, uz uvjet da ga polože u roku od godine dana računajući od dana imenovanja.

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji/koje su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ako je stečena stručna sprema i struka izjednačena sa stupnjem obrazovanja sveučilišni diplomski studij prava ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava ili stručni diplomski studij prava.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu i/ ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/prijavljenom na Natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na Natječaj koji/koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog  mjesta za koje se natječu. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao/povukla prijavu na Natječaj.

Intervju se provodi samo s kandidatima/kandidatkinjama koji/koje su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika diplome)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice) dokaz o položenom državnom ispitu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz članka 15. st.1. Zakona (ne starije od 6 mjeseci);

- dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava)

- dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)

- dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne (1) godine s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/radila ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokazi iz kojih su vidljivi poslovi na kojima je kandidat/kandidatkinja radio/radila).

Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kandidatkinja radio/radila na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje.

- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U prijavi se navode osobni podaci kandidata/kandidatkinje (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke poste), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/izabrana kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osoba  koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj  i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj

Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest  će se prethodna  provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj  provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu za natječaj.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.).

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan / dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. istog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju - ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju,

sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i98/19.) uz prijavu na natječaj dužan / dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

popis dokaza za ostvarivanje  prava prednosti pri zapošljavanju - Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom na adresu: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali s naznakom "Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali".

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se razmatrati.

Opis poslova i podaci o placi radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete, područje provjere i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru bit će objavljeni na web stranici Općine Kali www.opcina-kali.hr i oglasnoj ploći Općine Kali.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja objavit će se na web stranici Općine Kali www.opcina-kali.hr i na oglasnoj ploči Općine Kali najmanje pet dana prije održavanja provjere.

O rezultatima Natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Nakon raspisivanja natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi se Odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja  nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

Prijavom na Natječaj za prijam u službu, kandidati/kandidatkinje daju suglasnost Općini Kali sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obraduje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka imenovanja pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, te da po okončanju postupka prijma, čuva njihove prijave do isteka propisanog roka čuvanja natječajne dokumentacije.

 

KLASA: 112-01/23-01 /01

URBROJ: 2198-14-02-23-1

Kali, dana 21. 11.2023. godine

NAČELNIK: 

BRUNO Mišlov, mag.oec.

 

*POVEZNICA NA OBJAVU NATJEČAJA U NARODNIM NOVINAMA:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8366317.html


➔ Više iz kategorije: Natječaji i javni pozivi

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

E-usluge

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima.

Klikni ovdje

Urbanistički planovi
O Općini Kali

Kali je naselje i općina u Republici Hrvatskoj, na otoku Ugljanu, u sastavu Zadarske županije...

Pročitaj više

Gospodarstvo
Javite nam problem!

Ako na području Općine Kali primijetite neki komunalni problem ili kvar na infrastrukturi u domeni Općine, javite nam to preko aplikacije Popravi.to.

Klikni ovdje

Općina Kali transparentno

Općina Kali objavljuje javno sve isplate iz proračuna. Ovdje možete naći pomoću tražilice sve što Vas zanima o javnoj potrošnji naše općine.

Klikni ovdje

EU projekti
E-usluge
E-demokracija

Za mještane Općine Kali - uključite se u ankete o pitanjima bitnim za našu općinu. Sudjelujte u savjetodavnim e-referendumima. Osim toga, na ovoj aplikaciji možete ocijeniti rad općinskog načelnika, vijeća i uprave.

Klikni ovdje

Ovu stranicu štiti reCAPTCHA. Primjenjuje se Googleova Politika privatnosti i Uvjeti pružanja usluge.
Općina Kali
Trg Marnjiva 23
23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme:
7:00 - 15:00 sati
Kontakt:
☎ 023 281 800
🖷 023 281 801
✉ opcina.kali@zd.t-com.hr
Izjava o pristupačnosti
Kolačići

Zaprati na Facebooku