Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Odluka o obustavi postupka

Objavljeno: 2. Listopad 2013.
Obustavlja se  postupak po raspisanom  javnom natječaju za prijam  u službu u Općinu Kali  na radno mjesto komunalnog redara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse, koji je objavljen u «Narodnim Novinama»RH br.: 105/13 od 21. 08. 2013. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KALI 

Pročelnik 

KLASA: 112-02/13-01/08
URBROJ: 2198/14-03/1-13-01
Kali, dana  30. 09.2013. godine 


Na temelju članka  21. Zakona o  službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi  (Nar. Nov. br. 86/08 i 61/11) i  članka  Pročelnica  Jedinstvenog upravnog odjela donosi slijedeću :

ODLUKU

I.

Obustavlja se  postupak po raspisanom  javnom natječaju za prijam  u službu u Općinu Kali  na radno mjesto komunalnog redara, na određeno vrijeme od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničke prakse, koji je objavljen u «Narodnim Novinama»RH br.: 105/13 od 21. 08. 2013. godine.

II.

Postupak iz točke I.  ove Odluke  obustavlja se  jer kandidati koji su se prijavili  na javni natječaj ne ispunjavaju  formalne uvjete iz raspisanog natječaja.

III.

Ova će se odluka objaviti na Web stranici Općine Kali .

Pročelnica:
Nives Perin