Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

Odvodnja Kali d.o.o. za javnu odvodnju

Objavljeno: 3. Lipanj 2016.
Odvodnja Kali d.o.o. za javnu odvodnju
Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
OIB: 51670815089
 
 
Jedini osnivač: Općina Kali, Trg Marnjiva 23, Kali (100% udjela)
 
Član uprave - Direktor: Frank Mišlov
 
kontakt: 023/281 800
 
e-mail: odvodnjakali@gmail.com
 
Nadzorni odbor: Silvija Valjin (predsjednica N.O.), Sara Školjarev (zamjenica predsjednice N.O.), Petar Kolega (član N.O.)
 
Preuzmi PDF dokumente:
 
 
 
 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).
 
Službenik za informiranje: Petar Kolega, dipl.nov.
Trg Marnjiva 23, 23232 Kali
Tel: 099 536 4280, Mail: petar.kolega@opcina-kali.hr
 
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
- telefonom na broj: 099 536 4280
- telefaksom na broj: 023/281 801
- e-poštom na adresu: odvodnjakali@gmail.com ; petar.kolega@opcina-kali.hr
- poštom na adresu: Odvodnja Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
- usmeno u sjedištu Odvodnje Kali.
 
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.
 
Odvodnja Kali ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).
 
Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
 
Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)