Adresa: Trg Marnjiva 23, 23272 Kali, HR

Uredovno vrijeme: 7:00 - 15:00 sati

Telefon: 023 281 800; Telefax: 023 281 801

<< <  … 133 134 135 136 137 138 139 …  > >>

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 11. Veljača 2014.
POZIV


Na osnovi članka 34. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 02/13) sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kali, koja će se održati dana 


12. 02. 2014. godine (SRIJEDA) s početkom u 17,00 sati, u Općinskom domu, Trg Marnjive 23,Kali (vijećnica II. KAT), sa slijedećim prijedlogom

DNEVNOG REDA: ...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Ishođenje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 4. Veljača 2014.

U Narodnim novinama broj 9/14 od 24. siječnja 2014. god. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata kojim je produžen rok za ishođenje vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara. Radi velikog interesa poljoprivrednih proizvođača, predmetnim Pravilnikom rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole, produžen je do 30. lipnja 2014. godine.

 

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanjem vodopravne dozvole za korištenje podzemnih voda za navodnjavanje poljoprivrednih površina do 5 hektara je sljedeća:

 

1. Podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole
2. Osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje
3. Dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi zdenac
4. Zemljopisna duljina i širina lokacije bunara
5. Dubina bušenja bunara u metrima
6. Način bušenja zdenca (kopani, bušeni)
7. Promjer ugradnje u mm
8. Statička razina podzemne vode (m.n.m)
9. Podaci o ugrađenoj pumpi koji obuhvaćaju tip, snagu (kW) i kapacitet (l/s)
10. Maksimalna količina crpljenja u eksploataciji (l/s)
11. Maksimalna godišnja potreba za vodom (m3/godišnje) i
12. Dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi (70 kn državnih biljega)

Zahtjevi za izdavanje vodopravne dozvole podnose se na adresu:
Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana
Vukovarska 35, p.p. 475
21001 Split
tel: 021/309-400
fax: 021/309-491

Javna rasprava o prijedlogu projekta regulacije prometa u Općini Kali

Kategorija: Javni pozivi
Objavljeno: 30. Siječanj 2014.

Temeljem članka 46. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali br. 2/14) Općinski načelnik, objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU PROJEKTA REGULACIJE PROMETA ZA OPĆINU KALI


1. Javni uvid u prijedlog Projekta regulacije prometa za Općinu Kali, kojeg je izradila tvrtka Via Factum d.o.o. Biograd na moru (Glavni projektant: Silvio Panović, dipl. ing.građ.) organizira se u vremenu od 30. 01. 2014. godine (četvrtak) do zaključno 14. 02. 2014. godine u Općinskom domu Općine Kali, Trg Marnjive 23, 23272 Kali, II. kat (vijećnica) svakog radnog dana od 8,00 sati do 14,00 sati.


2. Javno izlaganje održati će se U Općinskom domu Općine Kali dana 04. 02. 2014. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati.


3. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Projekta regulacije prometa u Općini Kali mogu se upisati u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, a zaključno do 14. 02. 2014. godine.

 

Načelnik:
Duško Vidov, dipl. ing.


Prilozi :

Tehnički opis - PDF

Grafički dio s kartografskim prikazima 1. dio - PDF

Grafički dio s kartografskim prikazima 2. dio - PDF

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Objava ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Općina Kali sklopila s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 29. Siječanj 2014.
Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine predviđena je mjera "Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama" (mjera broj 69.), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste.

Slijedom navedenog Općina Kali u prilogu objavljuje tablicu s podacima o svim sklopljenim ugovorima i dodacima ugovora koje je Općina sklapala s fizičkim i pravnim osobama tijekom 2013. godine, uključujući i ugovore kojima jedinica stječe prihode i primitke, osim ugovora koji su evidentirani u registru ugovora o javnoj nabavi.
pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

Obavijest o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Kali, objavljuje

Obavijest
o prijemu u službu na radno mjesto komunalnog redara
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali


Na raspisani javni natječaj (objavljen u Narodnim Novinama broj 136/13 od 13. studenog 2013. godine i kod HZZ – Zadar) pristigle su 2 pravovremene prijave, te su oba kandidata pozvana da dana 3. prosinca 2013. godine pristupe na provjeru znanja i sposobnosti. Članovi povjerenstva u sastavu: Milan Pažek – predsjednik, Ines Maštruko i Zdravko Kraljević prema bodovnoj listi testiranja donijeli su preporuku za odabir kandidata, po kojoj je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kali, 10. prosinca 2013. izdala rješenje o prijemu u službu.

Rješenjem pročelnice Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Kali od 10.12.2013. godine, Tino Kurtin (SSS) iz Kali, Šetalište Brgačelj 25, primljen je u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Kali na radno mjesto Komunalnog redara.

 

Kali, 8. siječnja, 2014.

Predsjednik Povjerenstva
 za provedbu natječaja:
Milan Pažek

 

Vlada RH: Izmjena granica lučkog bazena Ribarske luke Kali

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 8. Siječanj 2014.
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 12.12.2013. usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar kojom je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Gradske luke.
 
Odlukom će se izuzeti dio kopnenog lučkog prostora, koji nije u funkciji odvijanja pomorskog prometa u gradskoj luci, a koji se sada koristi kao parkirališni prostor i pješačke staze.
 
Također je predložena izmjena granica lučkog područja u bazenu Ribarske luke Kali na otoku Ugljanu i odnosi se na proširenje lučkoga bazena koji uključuje kopno i more. Izmjenom bi se nastavile aktivnosti koje su u zastoju i omogućila realizacija projekta modernizacije i dogradnje luke, a kojom bi se postigla maksimalna funkcionalnost lučkog područja obzirom na namjenu prostora, u skladu sa važećom prostorno - planskom dokumentacijom.
 
Promjenu Odluke predložila je Lučka uprava Zadar, kao ustanova osnovana Odlukom Vlade RH, koja temeljem članka 47. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama utvrđuje lučko područje u lukama otvorenim za javni promet koje su od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku u skladu sa prostornim planom.
 
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Program potreba za socijalnu skrb i zdravstvo za 2014. godinu

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: 7. Siječanj 2014.
Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2013. godine, donosi:

Program
potreba za socijalnu skrb i zdravstvo
u Općini Kali za 2014. godinu


I. UVOD

Općina Kali u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi...

pdf icon

(dokument možete pogledati u Vašem pregledniku ili ga preuzeti na računalo)

<< <  … 133 134 135 136 137 138 139 …  > >>